İsa Mesih’in ilk benzetmesi ,,Tohum benzetmesi. Parça 4″ – Markos 4:1-9

527 total views, 1 views today