PAZAR             18                  MART 

İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız,

siz de onlara öyle davranın.

Matta 7: 12

Ai­le içe­ri­sin­de, in­san­lar ara­sın­da, gün­lük ya­şa­mım­da ne is­ti­yo­rum, ne­le­ri bek­li­yo­rum? Eşim, ai­le fert­le­rim, kar­deş­ler, in­san­lar, kom­şu­la­rım ba­na ve de­dik­le­ri­me say­gı gös­ter­sin­ler. Be­nim­le alay et­me­sin­ler. Ba­na kar­şı sa­bır­lı, hoş­gö­rü­lü ol­sun­lar. Be­ni teş­vik et­sin­ler, işi­mi öv­sün­ler. Hak­kım­da kö­tü de­ğil, iyi ko­nuş­sun­lar, ih­ti­ya­cım ol­du­ğu za­man be­ni des­tek­le­sin­ler, ba­na yar­dım et­sin­ler vb. Bun­la­rı bek­li­yor ve is­ti­yor­sam, bun­la­rın doğ­ru ve iyi ol­du­ğu­na da ina­nı­yo­rum de­mek­tir. Öy­ley­se ba­na ya­pıl­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri­mi ben de eşi­me, ai­le fert­le­ri­me, kar­deş­le­ri­me, kom­şu­la­rı­ma ve in­san­la­ra gös­ter­me­li­yim. Bu aynı zamanda iman ilkesidir. Tan­rı da bi­ze za­ten şöy­le di­yor: “İn­san­la­rın si­ze na­sıl dav­ran­ma­sı­nı istiyor­sa­nız, siz de on­la­ra öy­le dav­ra­nın.”