İsa Mesih’in ilk benzetmesi „Tohum benzetmesi“ – Parça 1 – Markos 4:1-9

49 total views, 5 views today