İsa Mesih’in ilk benzetmesi „Tohum benzetmesi“ – Parça 1 – Markos 4:1-9

48 total views, 4 views today